Müteselsilen ne anlama gelir?

Müteselsilen ne anlama gelir?

Müteselsil zincirleme olarak, birbirini izleyen, art arda gelen şekilde demektir. Müteselsilen de aynı anlamda olup "müteselsil bir şekilde" demektir. Müteselsil borç: (hukuk) Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı ve tamamından sorumlu bulundukları borç.

Müteselsil sorumluluk nedir örnek?

Müteselsil Sorumluluk Halleri ve Örnekleri Nelerdir? Örneğin, toplamda 5 borçlu varsa ve toplam borç 5.000-TL ise alacaklı kimse borçlular arasında seçtiği bir borçluya müracaat eder ve borcunun tamamını bu tek borçludan tahsil etme hakkına sahip olur. Bu örnek " müteselsil sorumluluk" konusuna örnektir.

Hukuk dilinde müteselsil sorumlu ne demek?

Müteselsil sorumluluk kavramı özet olarak, var olan bir borcun belirli bir bölümü yerine tamamından sorumlu olma haline deniyor.

Müteselsilen yetkili ne demek?

Müteselsil Borçluluk : Borçlu tarafın birden fazla kişiden oluştuğu hallerde alacaklı(lar)ın borçluyu borcun bir kısmından değil tamamından sorumlu tutabilmesidir. Bu durum alacaklının yararına olup borcun ifa edilmemesi halinde alacaklı her bir borçluyu borcun tamamından sorumlu tutabilmektedir.

Müteselsil borçluluk nedir Borçlar Hukuku?

Müteselsil borçluluk, alacaklının istediği borçluya borcun tamamının ifasını talep edebildiği, her bir borçlunun da alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olduğu borç ilişkisidir.

Müteselsil borçluluk ne demek?

Müteselsil borçluluk, niteliği itibariyle bölünebilen bir edimin birden fazla borçlusunun bulunmasıdır. Bu borç ilişkisinde borçlulardan her biri, alacaklıya karşı edimin tamamını ifa etmekle yükümlüdür. Müteselsil borçlulukta borcun doğumu kadar sona ermesi de önem taşımaktadır.

Müteselsil borç ilişkisinin özellikleri nelerdir?

Müteselsil borcun dış ilişkisi açısından, borçluların her biri borcun tamamından sorumludur. Alacaklı tarafından borcun ifasına yönelik borçluya yapılan başvurulara karşılık, borçlu kişisel savunmalarını ileri sürebileceği gibi borç konusu hukuki ilişkiden doğan ortak savunmaları da ileri sürebilir.

Müteselsil borçluluk ilişkisi nedir?

Müteselsil borçluluk, niteliği itibariyle bölünebilen bir edimin birden fazla borçlusunun bulunmasıdır. Bu borç ilişkisinde borçlulardan her biri, alacaklıya karşı edimin tamamını ifa etmekle yükümlüdür. Müteselsil borçlulukta borcun doğumu kadar sona ermesi de önem taşımaktadır.

Borçluluk nedir?

Müteselsil borçluluk, alacaklının istediği borçluya borcun tamamının ifasını talep edebildiği, her bir borçlunun da alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olduğu borç ilişkisidir.

Elbirliği ile borçluluk nedir?

Elbirliği borçluluğu halinde, alacaklı müteselsil borçlu- lukta olduğu gibi borcun tamamından sorumlu olan her bir borçluyu tek başına takip edemeyecek olup, borçlu- ların tamamını takip etmek zorundadır.

Müteselsil Borçlulukta alacaklı ile borçlular arasında nasıl bir ilişki vardır?

Müteselsil borçluluk, alacaklının istediği borçluya borcun tamamının ifasını talep edebildiği, her bir borçlunun da alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olduğu borç ilişkisidir.

Müşterek borçlu ne demek?

Müşterek sorumluluğa göre; ortada birden fazla kişinin ödemekle yükümlü oldukları bir borç söz konusuysa bu borcu ödemek yalnızca bir kişinin sorumluluğunda olamaz ve borç kişi sayısına göre pay edilerek tahsil edilir.

Borcu sona erdiren sebepler nelerdir?

Buna karşılık dar anlamda borcu sona erdiren sebepler; ifa, ifa imkânsızlığı, ibra, süreli sözleşmelerde sürenin dolması, yenilme, takas, zamanaşımı ve borçlu ve alacaklı sıfatlarının birleşmesidir.

Elbirliği halinde borç ilişkisi nedir?

Elbirliği borçluluğu halinde, alacaklı müteselsil borçlu- lukta olduğu gibi borcun tamamından sorumlu olan her bir borçluyu tek başına takip edemeyecek olup, borçlu- ların tamamını takip etmek zorundadır.

Müteselsil sebep nedir?

Bu sebepler şunlardır: Aynı Sebepten Doğan Müteselsil Sorumluluk: Birden fazla kişinin, birlikte aynı zarara neden olmaları durumunda aynı sebepten doğmasıyla meydana gelir. Bahsi geçen aynı sebep, bir kusur ya da sözleşmeden kaynaklı olabilmektedir.

Müşterek ve müteselsil sorumluluk ne demek?

Müteselsil sorumluluk, anlamı itibariyle zincirleme borç sorumluluğu olarak tanımlanabilir. ... Ekstra bir durum olarak müşterek sorumluluk da söz konusu ise; alacaklı, borcun tamamını tahsil edene kadar dilediği borçludan istediği kadar para talep edebilmektedir.

Kefillik ne zaman düşer?

Türk Borçlar Kanunu'nun madde 598/3 düzenlemesi “Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” şeklindedir.

Borcu Ne sona erdirmez?

ZAMANAŞIMI: Kanunun tayin ettiği şartlarda ve sürede alacaklının hareketsiz kalması halinde alacağın ifasının talep etme yetkisinin sona ermesidir. Gerçek anlamda borcu sona erdirmez. Borçlu dilerse borcu ifa edebilir. İfa ettiği borcun iadesini talep edemez.