Masalların genel özellikleri nelerdir?

Masalların genel özellikleri nelerdir?

Masal Nedir? Masal Özellikleri
 • Masallar tamamiyle hayal gücü ürünüdür. ...
 • Mensur bir yapıya sahiptir. ...
 • Sunduğu evreni inandırıcı kılma gibi bir kaygı söz konusu değildir.
 • Masallar, meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken, yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.

Masalların kaynağı nedir?

Masalların kaynağı Mitolojik görüşe göre masal mitolojiden üretilmiştir ve eski Hint mitolojisine, kutsal metin sayılan Rigvedalar'a kadar dayanır. Tarihi görüş "parçalanan mitler, tarihi devirler içinde şekillenerek masalları oluşturmuştur tezini ileri sürer.

Masalların amacı nedir?

Bilinmeyen bir yerde ve zamanda geçen olayların anlatıldığı yazın türüne masal denir. Masalların yazılma amacı çocuklara öğüt vermektir.

Masal Nedir ilkokul 3 sınıf?

Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikâyelerine masal denir.

Masal hayal ürünü müdür?

b- Olay: Masallar olay eksenli bir edebiyat türüdür. Tamamen hayal ürünü olan bu olaylar, olağanüstü nitelikler taşıyabilir. Masallarda “olamaz” diye bir şey yoktur. Her şey olabilir ve bunlar konu olarak işlenir.

Masallar nesir midir?

Masallar nesir, nazım karışık olabilir. Masalların girişinde genellikle tekerlemeler bulunur. Bunlar şiir şeklinde olur. Masallar, özellikle çocuklara hitap eden eğitsel içerikli metinler olduğu için kolay anlaşılır ve akıcı bir anlatıma sahiptir.

Masal türü nedir?

Türler 4 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar hayvan, asıl, fıkra ve zincirleme masallardır. Asıl masallar olağanüstü ve gerçek olmak üzere ikiye ayrılır.

Türk edebiyatında masal ne zaman ortaya çıkmıştır?

Türk edebiyatında masal, sözlü edebiyat geleneğinin eski ve en önemli ürünlerinden biridir. 19. yüyıldan itibaren yazıya geçirilmiştir. "Masal" sözcüğü Arapça "mesel" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Masal nasıl başlar?

Masal anlatıcısı dinleyicinin dikkatini toplayabilmek için masalın başında, sonunda ve bazen uygun görülen yerlerde masal tekerlemeleri söyler. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir karı koca varmış.

Masal hangi bölümlerden oluşur?

 • 1 - Döşeme Bölümü Masalların baş kısmında yer alan, dinleyicinin ya da oyuncunun masal dinlemeye çağrıldığı bölümüdür. ...
 • 2 - Gövde(gelişme) Bölümü Kahramanın başından geçen türlü türlü olaylar anlatılır. ...
 • 3 - Sonuç (Üç Elma) Bölümü ...
 • Döşeme Bölümü ...
 • Serim Bölümü ...
 • Düğüm Bölümü ...
 • Çözüm Bölümü ...
 • Dilek Bölümü

Masal motifi ne demek?

Motif, genel olarak, aynı ya da farklı eserlerde olduğu gibi tekrarlanan ve tipik bir özellik taşıyan olay örgüsü, anlatım tutumu ya da imajlar şeklinde tanımlanabilir. Bütün sanatlarda mevcut olan motif, masal türünde geleneklerde yaşayan ve konuyu belirleyen yapısal özelliklerdir.

Masal çeşitleri nelerdir?

Türler 4 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar hayvan, asıl, fıkra ve zincirleme masallardır. Asıl masallar olağanüstü ve gerçek olmak üzere ikiye ayrılır.

Masal nedir çeşitleri nelerdir?

Türler 4 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar hayvan, asıl, fıkra ve zincirleme masallardır. Asıl masallar olağanüstü ve gerçek olmak üzere ikiye ayrılır.

Masal sözlü edebiyat ürünü müdür?

Sözlü edebiyat ürünleridir. Masallar ilk ortaya çıktıklarında yazıya geçirilmemiş, uzun yıllar halk tarafından ağızdan ağıza anlatılagelmiştir. Bundan ötürü masal türü, sözlü edebiyatın kapsamında değerlendirilir. – Olağanüstü olaylar vardır.

Masal konusu nasıl anlatılır?

a. Konu: Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular anlatılır. Özellikle çocuklara doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular verilmek istenir. Ayrıca çevredeki kişilerin, olayların ve yöneticilerin eleştirileri de yapılır.

Masal derleyicisi nedir?

EFLATUN CEM GÜNEY KİMDİR? Eflatun Cem Güney, (1896, Hekimhan, Malatya - ), Türk öykü ve masal yazarı, derleyicisi.

Keloğlan masallarının türü nedir?

Keloğlan, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen saçsız masal kahramanıdır. Türk masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özelikleri ile halkı temsil eden bir tiptir.

Masallar genelde hangi zaman ile anlatılır?

Geçmişte bir zamandan söz edilir; ama aslında bu hayalî bir zamandır. Masallar geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak anlatılır. Bu yönüyle de hikâyeden ayrılır.

Masallar ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?

Masalların tarihinde bazı önemli referans noktaları vardır. Batıda Charles Perrault'un 1697 tarihli Eski Zaman Hikâyeleri ile Grimm Kardeşler'in 1812-57 tarihli Çocuk ve Yuva Masalları gibi. Doğuda ise Binbir Gece Masalları.

Türk masalları üzerine ilk araştırmayı yapan kimdir?

Türkiye'de konuyla ilgili ilk çalışma, K.D. imzası ile yayımlanan Türk Masalları'dır. Bu eserden ilk kez Ziya Gökalp bahsetmiş, Pertev Naili Boratav ise tanıtmıştır. Türkiye'de masallar üzerine çalışanların başında Pertev Naili Boratav gelir.